📌Wczesne, przyjazne dla środowiska smary były wytwarzane z materiałów pochodzenia biologicznego, ponadto ulegały biodegradacji.
📌Większość została sformułowana przy użyciu płynów na bazie olejów roślinnych. Jednak nie  spisywały się tak dobrze, jak ich odpowiedniki, a dodatkowo były droższe. 
📌Obecnie dostępnych jest więcej możliwości, dzięki genetycznie ulepszonym olejom roślinnym lub  wysokowydajnym płynom syntetycznym. To pozwala formułować produkty o wyższej wydajności.

#ważne
🎯 🎯
Biodegradowalność spowodowała, że toksykologia stała się częścią wymogu, aby smar był ekologiczny.  To oznacza, że formulatorzy muszą wziąć pod uwagę również ekotoksyczność i bioakumulację. ❗️ ❕

🔍Biodegradowalność jest miarą trwałości lub szybkości rozkładu substancji, w wyniku działania biologicznego (w środowisku naturalnym).

✅Produkty biodegradowalne są identyfikowane, jako łatwo lub naturalnie biodegradowalne. Jest to określane na podstawie %, w jakim ulegają one biodegradacji do stanu naturalnego (po  wystawieniu na działanie światła słonecznego, wody i aktywności drobnoustrojów w ciągu 28 dni). 
✅Produkty są uważane za „łatwo biodegradowalne”, jeśli ulegają biodegradacji od 60 do 100%. Produkty „z natury biodegradowalne” to takie, które ulegną biodegradacji od 20 do 60%.

🔸🔸🔸
Przez wiele lat biodegradacja była głównym miernikiem oceny, czy środki smarne są przyjazne dla środowiska. Uważano, że im bardziej smar rozkłada się na nieszkodliwe związki (wodór-węgiel-tlen), tym mniej szkodliwy będzie wpływ na środowisko. Jednakże sama biodegradacja nie daje dziś w pełni odpowiedzi na zagadnienie zakresu wpływu środków smarnych na nasze otoczenie.

🔎Ekotoksyczność  jest miarą toksyczności substancji chemicznej dla organizmów w środowisku.

✅Testy służą do określenia, czy dana substancja chemiczna jest ostra lub przewlekle toksyczna dla środowiska (wykorzystując organizmy morskie, rośliny, bakterie i różne inne organizmy). 
✅Wyniki są zwykle przedstawiane jako wartość EC (stężenie efektywne) lub wartość LC (stężenie śmiertelne).

🔍Bioakumulacja to proces, w którym substancje chemiczne są pobierane przez organizmy bezpośrednio z ekspozycji na skażone środowisko lub ze spożycia żywności zawierającej substancję chemiczną. 
✅W przypadku związków, które ulegają bioakumulacji, główną drogą przemieszczania się do wodnych sieci pokarmowych jest raczej przyjmowanie pokarmu niż biokoncentracja z wody. Związki te generalnie wykazują niską rozpuszczalność w wodzie i mają tendencję do koncentracji we frakcjach lipidowych tkanek biologicznych.
✅Testy oceniają tendencję związku do oddzielania się od wody. Materiały są oceniane pod kątem rozdziału na oktanol lub wodę. Te, które preferują oktanol, mogą gromadzić się w tłuszczu organizmów i ulegać bioakumulacji.