ASTM D2983 – lepkość w niskich temperaturach płynów smarnych (samochodowych), mierzona wiskozymetrem Brookfield.

📍Lepkość olejów przekładniowych, płynów do automatycznych skrzyń biegów, momentów obrotowych i ciągników oraz olejów hydraulicznych (do zastosowań przemysłowych i  samochodowych), często jest określana jako lepkość Brookfielda. 
📍W tej metodzie testowej, płynny środek smarny wprowadza się do schłodzonej kąpieli na 16 godzin, a następnie wykorzystuje wiskozymetr Brookfielda do określenia jego lepkości, przy małej szybkości ścinania w zakresie temperatur od -5 do -40 °C oraz w zakresie lepkości 1000 do 1mln centypuazów (cP). Wynik jest podawany w cP w danej temperaturze.

ASTM D445 – lepkość kinematyczna przezroczystych i nieprzezroczystych cieczy

📍W tej metodzie mierzy się czas, w którym ustalona objętość ciekłego środka smarnego, (przezroczystego lub nieprzezroczystego) przepłynie pod wpływem grawitacji przez skalibrowany wiskozymetr kapilarny w danej temperaturze (zwykle 100°C i 40°C). 
📍Lepkość kinematyczna jest następnie obliczana poprzez pomnożenie zmierzonego czasu przepływu przez stałą kalibracji dla tego lepkościomierza.
📍 Lepkość podaje się w centystoksach (cSt) w danej temperaturze.

ASTM D2270 – obliczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej w 40°C i 100°C

📍Wskaźnik lepkości jest arbitralną miarą zmienności lepkości kinematycznej produktu naftowego, w  wyniku zmian temperatury między 40°C a 100°C. 
📍Na przykład wyższy wskaźnik wskazuje, że lepkość kinematyczna środka smarnego zmniejszy się nieznacznie, gdy temperatura wzrośnie. Jest zgłaszana jako wartość liczbowa, która nie ma jednostek.

ASTM D4683 — pomiar lepkości przy dużej szybkości ścinania i wysokiej temperaturze za pomocą symulatora łożyska stożkowego

📍Uważa się, że lepkość przy szybkości ścinania i temperaturze, jest reprezentatywna dla warunków występujących w łożyskach silników samochodowych (w ciężkich warunkach eksploatacji).
📍Lepkość płynu mierzy się za pomocą symulatora – wiskozymetru z łożyskiem stożkowym. Tenże wykorzystuje ściśle dopasowany wirnik (wewnątrz dopasowanego stojana), aby poddawać płyn ścinaniu o szybkości 1X106 s-1 w temperaturze 150°C. 
📍Wirnik wykazuje reaktywną reakcję momentu obrotowego, gdy napotyka opór oleju, który wypełnia obszar między wirnikiem a stojanem. 
📍Ten moment obrotowy jest mierzony i porównywany z olejami kalibracyjnymi o znanych wartościach momentu obrotowego (w celu określenia lepkości oleju testowego). Wynikową lepkość podaje się następnie w jednostkach centypuazów (cP).